مشارکت در کنفرانس ملی چالش های مدیریت ایران در چشم انداز 1404

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران پیرو درخواست مشارکت کنفرانس ملی چالش های مدیریت ایران در چشم انداز 1404 ، موافقت نمود از این کنفرانس که در 26 آذر ماه 1395 برگزار می گردد حمایت نماید.

نشانی اینترنتی کنفرانس:

www.confiran1404.com

 

اندکی صبر نمایید...