انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می کند:

کلاس زبان انگلیسی به روش گروه بحث(discussion group)

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می کند:

کلاس زبان انگلیسی به روش گروه بحث

با تدریس سرکار خانم حسینی

زمان: شنبه ها ساعت 10 تا 11.30

مکان: دفتر انجمن علمی عرفان اسلامی ایران

اندکی صبر نمایید...