فراخوان علمی- فرهنگی همایش بزرگداشت روز جهانی صلح

فراخوان علمی- فرهنگی همایش بزرگداشت روز جهانی صلح

30 شهریور 1394 / 21 سپتامبر 2015

انجمن ایرانی روابط بین الملل با همکاری و مشارکت دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، کمیسیون ملی یونسکو و سایر نهادها و سازمان های همکار و همراه،‌ سالروز جهانی صلح در سال جاری را که همزمان با هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد می باشد، پرشکوه تر از هر سال و در دو بخش علمی و فرهنگی برگزار می کند.

الف- فراخوان مقالات علمی

در این بخش، محورها و موضوعاتی به عنوان پیشنهاد اعلام شده و پژوهندگان و نویسندگان می توانند در چارچوب زمانی تعیین شده، مقالات تحریر شده خود را به نشانی پست الکترونیک اعلام شده در فراخوان ارسال کنند. کمیته انتخاب و داوری از بین مقالات رسیده تعدادی از مقالات را به عنوان مقالات برگزیده انتخاب و در روز همایش از نویسندگان آنها تقدیر خواهد شد. همچنین تعدادی از مقالات که حائز شرایط علمی برتر بوده و الگوی نگارش همایش های انجمن روابط بین الملل(مندرج در سایت انجمن) را رعایت کرده باشند،‌ انتخاب و در مجموعه کتاب مقالات همایش منتشر خواهند شد.

محورپیشنهادی:

جریان های افراطی، تحولات ژئوپلیتیکی و امنیت منطقه خاورمیانه

 

موضوعات مرتبط:

 

تبارشناسی و جریان شناسی گروه های افراطی در منطقه

افراط گرایی،‌ریشه ها و بنیان های نظری با نگاهی به آینده

تحلیل درونی و بیرونی عوامل گسترش جریان های افراطی در منطقه

گرو ههای افراطی و ثبات و بی ثباتی در جهان و منطقه

رویکرد قدرت های بزرگ به جریان های افراطی و تأثیر آن بر منطقه

قدرت های منطقه ای و سیاست برخورد با جریان های افراطی در منطقه

افراط گرایی و پیآمدهای ژئوپلیتیکی آن در منطقه

 افراط گرایی در منطقه و تغییر معادلات اقتصادی منطقه

رویکرد جریان های اسلام گرا به افراط گرایی در منطقه

جریان های افراطی و تأثیر وتأثّرات فرهنگی در منطقه

جریان های افراطی و فضای مجازی

جریان های افراطی و رویکرد رسانه ها

جریان های افراطی منطقه و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

افراط گرایی و راهبردهای مقابله و برون رفت از بحران

 

ب- فراخوان ایده ها و اقدام ها در زمینه فرهنگ صلح

 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ صلح خدماتی داشته و ایده یا اقدام خاصی را در این خصوص صورت داده و منشأ اثر بوده اند،‌ می توانند خلاصه گزارش ایده و اقدامات خود را با ذکر جزئیات ابعاد، اهمیت و دامنه تأثیر ایده و اقدام خود به همراه مستندات مربوطه به دبیرخانه انجمن ایرانی روابط بین الملل ارسال کنند. پس از بررسی و ارزیابی مجموعه گزارش های رسیده، به بهترین ایده ها و اقدامات که واجد ارزش نفوذ و تأثیرگذاری در جامعه و موثر در تقویت و توسعه فرهنگ صلح بوده باشد، جوایز تعلق گرفته و به برگزیدگان از میان ایده ها و اقدام های شاخص، تندیس صلح اهدا خواهد شد

 

مهلت ارسال آثار دو  فراخوان: 10 شهریور 1394

 

نشانی پست الکترونیک:      peaceday.2015.iisa@gmail.com :