نشست هنر و زیبایی نزد روزبهان بقلی

معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر برنامه هنر و زیبایی نزد روزبهان بقلی را در تاریخ 11 خرداد ماه 94 برگزار می کند.
سخنرانان دکتر شهرام پازوکی، دکتر سعید بینای مطلق، دکتر انشاء الله رحمتی