گزارش تصویری از کارگاه بین المللی «انسان کامل از منظر قونوی»