لطایف

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید

مسابقه عرفانی شماره 3

ادامه ...
دیروز شیطان را دیدم

دیروز شیطان را دیدم. در حوالی میدان، بساطش را پهن کرده بود؛ فریب می‌فروخت. مردم دورش جمع شده بودند، هیاهو می‌کردند و هول می‌زدند و بیشتر می‌خواستند. توی بساطش همه چیز بود: غرور، حرص، دروغ و خیانت، جاه‌طلبی و... قدرت. هر کس چیزی می‌خرید و در ازایش چیزی می‌داد...

ادامه ...

نور قرآن

برای رسیدن به نورِ قرآن باید :از آزادی و اطاعت برخوردار گردید .
نور هنگامی در دل می افتد که حجاب ها در میان نایستاده باشند .
کسانی از نور خورشید بهره مند میشوند که خود را نپوشیده باشند ...

ادامه ...