ع‍رف‍ان‌ ال‍ح‍ق‌ نوشته ح‍س‍ن‌ ص‍ف‍ی‌ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌

این مجموعه در برگیرنده سه اثر از "میرزا حسن صفی علیشاه"است:1-"عرفان الحق" که شامل مباحثی درباره عرفان ،تذکره عارفان و اشعار عرفانی 2-"رساله اسرار المعارف" در وصف تصوف اسلامی 3-"رساله میزان المعرفه و برهان الحقیقه" که در شرح و بررسی انسانیت از دیدگاه عرفان می باشد.

اندکی صبر نمایید...